เพิ่มเป็นรายการโปรด | ติดตั้งเป็นหน้าหลัก | สมาชิก | ส่งต้นฉบับ | RSS
ค้นหาภายใน: การค้นหาขั้นสูง
    newsthaicn  
ตำแหน่งก่อนหน้าของคุณ:หน้าแรก > ธุรกิจไมซ์ > อากาศยาน
การบินไทย รักคุณเท่าฟ้า
 

tnews_1393216890_3539.jpgplane001.jpg232629f6.jpgTG-AIRBUS-A380-14.jpgTG-AIRBUS-A380-22.jpgthaicrew.jpg

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534  โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เกินกว่าร้อยละ 50

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสายการบินที่ให้การบริการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์ และไปรษณียภัณฑ์ โดยทำการขนส่งเชื่อมโยงเมืองหลักของประเทศไทยไปยังเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งแบบเที่ยวบินประจำ เที่ยวบินเช่าเหมาลำ และส่งผ่านเครือข่ายพันธมิตรการบิน โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางเครือข่ายเส้นทางการบิน

นอกจากธุรกิจสายการบินซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้ว บริษัทฯยังมีการดำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ ทั้งลักษณะเป็นหน่วยธุรกิจและกิจการร่วมทุน ประกอบด้วย
•    การให้บริการผู้โดยสาร สินค้า และเตรียมพร้อมอากาศยานทั้งก่อนและหลังเดินทาง 
•    การให้บริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง  
•    การให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน
•    การให้บริการด้านการอำนวยการบิน
•    การจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
•    การให้บริการด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการท่องเที่ยว
•    การให้บริการด้านการฝึกอบรมบุคลากรด้านการให้บริการการบิน (ร่วมทุน)
•    การให้บริการด้านการจัดหาแรงงาน (ร่วมทุน)
•    การให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน (ร่วมทุน)
•    การให้บริการระบบจำหน่ายและสำรองที่นั่ง  (ร่วมทุน)

รายได้หลักของกิจการ ได้จากการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ส่วนรายได้อีกร้อยละ 5 จะได้จากกิจการสนับสนุนต่างๆ  

วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
ในบทบาทของสายการบินแห่งชาติ บริษัทฯทำการประกาศวิสัยทัศน์เพื่อกำหนดเป้าหมายสูงสุดให้ทราบและถือเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่  ‘การเป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย’ โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมร่วมให้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่าหลัก ได้แก่ การมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า การดำเนินกิจการภายใต้สภาวะต้นทุนและการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม โดยมีความคล่องตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้เกิดการตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล บริษัทฯได้ประกาศพันธกิจแสดงถึงความมุ่งมั่นและให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
•    ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
•    มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงให้แก่ ผู้ถือหุ้น
•    สร้างความแข็งแกร่งในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตระหนักถึงการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า เสริมสร้างขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้พนักงาน ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
•    ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ

โครงสร้างการกำกับดูแล
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทมหาชน บริษัทฯได้แบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
1.    คณะกรรมการบริษัทฯ
2.    ฝ่ายบริหารบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ มีบทบาทในการกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ  2) กรรมการอิสระ  3)  คณะกรรมการธรรมาภิบาล  4) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร  5)  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม  6) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  8) คณะกรรมการบริหาร 9) คณะกรรมการด้านกฎหมาย  

ฝ่ายบริหารบริษัทฯ
มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการออกเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะงานและบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยมีสายการรายงานตรงไปยังกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แก่
1.    ธุรกิจการบิน เป็นธุรกิจหลักที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า ประกอบด้วย 5 สายงานหลัก ได้แก่  สายการพาณิชย์ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สายการเงินและการบัญชี สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า และ 2 ฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ สายปฏิบัติการ และฝ่ายช่าง
2.    กลุ่มธุรกิจสนับสนุนการบิน บริหารงานในลักษณะหน่วยธุรกิจ ประกอบด้วย 4 หน่วยธุรกิจ ได้แก่  ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ฝ่ายครัวการบิน หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น

ลักษณะของบุคลากร
บริษัทฯมีการว่าจ้างทั้งในลักษณะพนักงานประจำและแรงงานภายนอก ขึ้นอยู่ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน มีการจัดส่งพนักงานไปปฏิบัติหน้าที่และว่าจ้างพนักงานประจำตามจุดบินต่างๆ ตามระเบียบและข้อกำหนดของแต่ละประเทศ ในบางภารกิจ จะใช้การว่าจ้างตัวแทนทำหน้าที่แทนพนักงาน โดยมีการตกลงให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด 

บทบาทหน้าที่ของนักงานบางกลุ่ม จำเป็นต้องมีทักษะและความชำนาญเฉพาะ บริษัทฯจะมีการพัฒนาศักยภาพทั้งเพื่อเพิ่มพูนระดับความรู้และการสรรหาบุคลากรทดแทน โดยมีศูนย์การฝึกอบรมรับหน้าที่ วางแผนและกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม

กระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ใช้เครื่องบินเป็นเครื่องมือหลักในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โดยมีทั้งการลงทุนซื้อเครื่องบินเพื่อใช้เองและนำส่งผู้โดยสารสินค้าผ่านเครือข่ายพันธมิตร มีกระบวนการซ่อมบำรุงดูแลเครื่องมือหลักในการส่งมอบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการ และรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนด มีกระบวนการให้บริการแบบครบวงจรทั้งก่อน ระหว่างเดินทาง และหลังการเดินทาง เพื่อให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่อง สะดวกสบาย อย่างไร้รอยต่อ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรวมถึงเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงการให้บริการครอบคลุมทุกสถานที่ประกอบการ เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรผู้ให้บริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างพร้อมเพรียงทั่วถึงเกี่ยวกับบทความ
ข่าวใหม่ล่าสุด
บางกอกแอร์เวย์
นกแอร์
Thai Air Asia
การบินไทย รักคุณเท่าฟ้า
อินเทอร์เน็ตบนมือถือ
รายการฮอต
ระบบการจัดการข้อมูลธุรกิจรวม ERP
 
การจัดการแบบครบวงจรการผลิต
การจัดการการเงินและการบัญชี
เกี่ยวกับการจัดการลูกค้า
การจัดการซัพพลายเออ
การจัดการรายการและฝ่ายบุคคล
ระบบสื่อการเรียนการสอนผ่านวีดีโอเว็ปไซต์
WEBcoระบบเครือข่ายวีดีโอ
คือการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน และเป็นการปฏิวัติของที่ประชุม
  บริษัท เนทเวอร์คกิ้งเทคโนโลยี (ไทยแลนด์)จำกัด มีระบบการเรียนการสอนวิดีโอมัลติมีเดียเพื่อช่วยให้บริษัทของท่านสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายวิดีโอระยะไกล การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ทางไกลใช้ข้อมูลร่วมกันทำงานร่วมกันและใช้เพื่อการฝึกอบรมระยะไกล ระบบเรียลไทม์วิดีโอโต้ตอบเสียง,ข้อความ, ไวท์บอร์ด, เว็บไซต์ปิดเรียลไทม์แบบโต้ตอบสำหรับการเรียนการสอน ผ่านการโต้ตอบนี้ระหว่างครูและนักเรียนระหว่างนักเรียนหรืออาจเป็นเรียลไทม์ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังใช้สำหรับการฝึกอบรมระยะไกลลดต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท ฯ เพิ่มมูลค่าการลงทุนเครือข่าย รายละเอียดกรุณาล็อคอินที่ webco.ws
รุ่นทดสอบเข้าสู่ระบบ http://10001.webco.ws/

สร้างและออกแบบเว็ปไซด์หลายภาษาของประเทศไทย

E-Mail ของขวัญ 500MB

บริการระดับมืออาชีพและฮาร์ดแวร์